STUDIOS
en nl fr

HET STUDIOS PROGRAMMA IS GERICHT OP DE ONTWIKKELING VAN DE ARTISTIEKE VISIE EN DE CREATIEVE VAARDIGHEDEN VAN DE DEELNEMERS. DIT GEBEURT IN EEN COLLECTIEVE OMGEVING: STUDENTEN ONTWIKKELEN EEN REEKS PROJECTEN TIJDENS DE CYCLUS, IN SAMENWERKING MET STUDIEGENOTEN EN IN REACTIE OP DE VERSCHILLENDE ELEMENTEN VAN HET PROGRAMMA.

STUDIOS IS EEN VOLTIJDS PROGRAMMA. ELK JAAR BESTAAT UIT CA. 1800 WERKUREN, WAARVAN 30% (IN HET 1E JAAR) EN 20% (IN HET 2E JAAR) BESTAAT UIT COLLECTIEVE LESSEN EN WORKSHOPS.

HET PROGRAMMA ONTWIKKELT ZICH VOLGENS ONDERSTAANDE LIJNEN. DE NAMEN VAN DE DOCENTEN KAN JE HIER RAADPLEGEN.

BEWEGINGSONDERZOEK

“Movement research” omvat een reeks collectieve workshops, lessen en individuele praktijksessies waarin de studenten in contact komen met een breed scala aan (dans)technieken, visies op beweging en strategieën voor het genereren, opbouwen en schrijven van beweging. Op deze manier ontwikkelen de studenten een bewegingspraktijk die hun artistieke visie belichaamt, begeleid door een coach.


CHOREOGRAFIE & COMPOSITIE

Via masterclasses worden de studenten ondergedompeld in de creatieve wereld van choreografen met een uitgesproken artistieke praktijk, krijgen ze inzicht uit de eerste hand in hun artistieke methodologieën en krijgen ze instrumenten aangereikt die hun artistieke werk voeden en in perspectief plaatsen.


THEORIE

In een reeks seminaries over kunsttheorie, abstract denken en sociologie discussiëren, reflecteren en schrijven studenten over theoretische onderwerpen. Het programma stimuleert studenten om zichzelf te positioneren in relatie tot discursief relevante ontwikkelingen op het gebied van podiumkunsten en maatschappelijke vraagstukken. Een deel van het programma is gewijd aan de voorbereiding van Master Project II (Reflectie en Documentatie). Naast de collectieve seminaries kunnen studenten kiezen voor een individuele theorielijn waarin zij hun kennis over een bepaald onderwerp verdiepen onder begeleiding van een theorie coach.


STUDIO PRAKTIJK & ZELFSTURENDE STUDIO PRAKTIJK

Studenten ontwikkelen geleidelijk een studiopraktijk waarin ze hun eigen onderzoek en creatie conceptualiseren, ontwikkelen en creëren, hetzij individueel, hetzij in een samenwerkingsverband. De studenten kunnen opteren voor een zelfsturende studio praktijk of deelnemen aan de projecten van anderen en verschillende rollen opnemen in het proces (performer, co-auteur, dramaturg, buitenstaander, productieassistent, ...) Het proces wordt begeleid door een mentor. De studenten worden aangemoedigd om projecten buiten de schoolmuren uit te voeren en er professionele partners bij te betrekken.

INTERCULTUREEL DENKEN

In het hele MA STUDIOS programma wordt veel aandacht besteed aan intercultureel denken. Het is een aandachtspunt dat niet in één vak is ondergebracht, maar door het hele programma is verweven om een groter bewustzijn te creëren. Eerst en vooral is er een zeer diverse instroom van nationaliteiten bij PARTS en het MA STUDIOS programma schept ruimte om actief met dit gegeven aan de slag te gaan. Het programma wordt niet alleen benaderd vanuit een westers perspectief, maar schept ook ruimte voor inhoud uit andere delen van de wereld, zowel door de uitgenodigde kunstenaars en denkers als door de thema's die aan bod komen. We vinden het belangrijk dat studenten, terwijl ze hun eigen (artistieke) identiteit ontwikkelen, zich engageren binnen de complexe realiteit van de wereld vandaag en zich bewust worden van de machtsverhoudingen en de privileges die daarmee gepaard gaan. Daarom zet de school uitwisselingsprojecten buiten het Europese continent op, waarbij de studenten actief in aanraking komen met andere onderwijs- en opleidingsmethoden en geconfronteerd worden met andere perspectieven op de betekenis en de rol van kunst in de samenleving.


Een bijzondere partner in dit verband is Ecole des Sables in Senegal, waar de MA STUDIOS studenten in januari 2020 een uitwisselingsproject van 5 weken hebben gedaan, met deelname van 10 jonge Afrikaanse performers en makers, en een groot aantal ervaren Afrikaanse dans docenten en choreografen (zie Extra Muros) . Een soortgelijk uitwisselingsproject zal in 2023 opnieuw plaatsvinden.


VELDWERK

Studenten kunnen stages voorstellen bij professionele kunstenaars of organisaties in het kader van de opleiding, voor een maximum van 5 weken per jaar. MA STUDIOS is een residentieel programma maar creëert actieve bruggen naar het professionele werkveld. Er wordt veel aandacht besteed aan begeleiding op maat om zo voor elke student een relevant en duurzaam netwerk te creëren binnen het podiumkunstenveld en daarbuiten.


AFSTUDEERWERK

Het tweejarige traject culmineert in het afstudeerwerk dat uit twee delen bestaat: Master Project I (creatie en uitvoering) en Master Project II (reflectie en documentatie).

In Master Project I schetsen studenten hun persoonlijke onderzoeksvragen en -traject om te komen tot een autonoom ontwikkeld afstudeerwerk, begeleid door een coach. Het afstudeerwerk vertrekt vanuit een onderzoeksvraag in dans en choreografie, maar kan ook een hybride of multidisciplinaire vorm aannemen. De student werkt toe naar een live performance en kan kiezen voor verschillende publieksopstellingen (participatieve performance, installatie, werk in de publieke ruimte, ...), die op het einde van het traject samengebracht worden in een festivalvorm (zie festival 2021).

In Master Project II maakt de student een schriftelijk document en documentatie dat inzicht geeft in de onderzoeksvragen, de artistieke methodologie en de artistieke visie van het afstudeerwerk. Ook hier ondersteunt een coach de student.


CONTEXTUAL LABS

Studenten verwerven praktische kennis die relevant is voor artistiek onderzoek en productie via een reeks sessies met deskundigen: feedbackprocedures, documentatiestrategieën, manieren van samenwerking en co-imaginatie, technische basisvaardigheden, administratie, loopbaanmanagement, werkgelegenheid, kunstbeleid & eerlijke praktijken, auteursrechten, communicatie, enz.